Samfunnsansvar i Orkla

Vi jobber for å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn.

Orklas retningslinjer for samfunnsansvar beskriver de overordnede prinsippene for hvordan Lilleborg skal ivareta hensynet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, helse, miljø og sikkerhet (HMS), antikorrupsjon og andre viktige ansvarstemaer. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. De er vedtatt av Orklas styre og gjelder for hele konsernet, inkludert heleide datterselskaper.

Orklas menneskerettighetspolicy gir utdypende retningslinjer for hvordan selskapene skal håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som vurderes som mest relevante for selskapenes daglige drift. Dette omfatter prinsipper for menneskeverd, menings- og ytringsfrihet, retten til liv, frihet og sikkerhet, kompetanseutvikling, personvern, mangfold og ikke-diskriminering, medarbeiderinvolvering, arbeidsvilkår, bekjempelse av barnearbeid og vern om marginaliserte befolkningsgrupper.

Barnehånd holder i voksen hånd.

Orklas etiske retningslinjer beskriver konsernets krav og forventninger til den enkelte leder, medarbeider og styremedlem, knyttet til viktige menneske- og arbeidstakerrettigheter som respekt og toleranse, likestilling og ikke-diskriminering og krav knyttet til miljø og antikorrupsjon.

I tillegg har Orkla felles policies og retningslinjer for arbeidet med viktige ansvarstemaer, blant annet Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), mattrygghet, antikorrupsjon og konkurranserett.

Lilleborgs bistand til frivillige organisasjoner
Lilleborg er opptatt av at frivillige organisasjoner får støtte til å hjelpe utsatte grupper i samfunnet til å forbedre sin hverdag. Orkla ASA, gjennom Orkla Friends Fund, setter hvert år av 1 million kroner til dette formålet. Lilleborg, som en del av Orkla konsernet, er en viktig partner i utvelgelsesprosessen og valgte å gi sitt bidrag til Kirkens Bymisjon i 2015.

For 2016 var initiativet at Lilleborgs ansatte samlet inn julegaver til Fattighuset. Fattighuset er en borger- og selvhjelpsorganisasjon med formål om å avskaffe fattigdommen i Norge. Ansatte leverte gaver som ble overrukket til Fattighuset i desember. Vi håper dette ga noen barn og voksne hyggelige overraskelser til jul.