Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Lilleborg?  

Lilleborg har forankret aktsomhetsmodellen inn som del av verdikjeden – både når det gjelder innovasjoner, eksisterende portefølje av produkter og tjenester, og eksisterende og nye leverandører. Vi har oversikt over våre leverandører og sikrer strukturert tilnærming til evaluering og oppfølging av disse via vårt ISO9001-sertifiserte kvalitetsstyringssystem. 

Lilleborg har over 70 direkteleverandører, med flere underleverandører. Vi krever at alle direkteleverandørene våre godkjenner Orklas Supplier Code of Conduct som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi overvåker leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner. 

Lilleborg har vært medlem av Etisk Handel siden 2005, og vi bruker blant annet deres verktøy og ressurser for aktsomhetsvurderinger. Vi leverer årlig en offentlig redegjørelse som er tilgjengelig på Etisk Handels hjemmeside. Der kan også historiske redegjørelser lastes ned. Den beskriver i mer utfyllende grad måten vi jobber med aktsomhetsvurderinger, våre prioriterte risikoer for negativ påvirkning/skade, status på tiltaksarbeidet, samt overordnede målsetninger.  

Du kan også laste ned rapporten her.  

Lilleborg som del av Orkla 

Lilleborg, som en del av Orkla, omfattes av Orklas policy for menneske– arbeidstakerrettigheter. Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften. I policyen beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.   

Vi rapporterer til Orklas års- og bærekraftsrapport. Se relevant informasjon i rapport for 2022 her i forhold til kravene i Åpenhetsloven ( Åpenhetsloven – Orkla Norway): 

  • Organisering: s. 9 og 17. 
  • Strategi og styring av arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar: s. 83-84 og 92-93. 
  • Risikoforhold og tiltak relatert til Orklas norske selskaper: s. 109 – 111 
  • Utvikling i nøkkeltall for Bærekraftig innkjøp, Trygge produkter og Omtanke for mennesker og samfunn: s. 147 – 163. 

 

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger   

Åpenhetsloven er en lov som gjelder fra 1. juli 2022, og fra 2023 vil vi redegjøre og rapportere i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Som produsent har vi ansvaret for å holde oversikt over egen leverandørkjede for å avdekke og unngå risiko for – og brudd på – menneskerettighetene. Dette gjøres gjennom regelmessige aktsomhetsvurderinger.  

Ved forespørsel skal alle mellomstore og store norske produsenter kunne gi informasjon om hvordan de overvåker risiko, samt kunne svare på andre spørsmål om sin leverandørkjede. Det betyr at du kan sende oss spørsmål om vår produksjon relatert til arbeidet med menneskerettigheter og anstendig arbeid, og etter loven forvente å få et svar.  

Har du spørsmål om disse temaene, kontakt vårt Kundesenter.