Konsulenttjenester

Vi er her for våre kunder og opptatt av at dere skal lykkes med deres mål når det kommer til produksjon av trygg mat. Derfor har vi også egne konsulenter som kan rykke ut både ved akutte hendelser, men også kunne være en partner i det forebyggende arbeidet.

Vi tilbyr ulike konsulenttjenester som vil kunne være nyttig for deres bedrift. Det er mange årsaker til at man ønsker å nyttiggjøre seg dette, og de fleste henvendelsene kommer på bakgrunn av manglende ressurser, fravær av nøkkelpersoner, krevende prosjekter og behov for raskere fremdrift i både sitt hygienearbeid men også med tanke på å optimalisere renholdet deriblant senke renholdskostnadene.   

Quick Scan - Styring av renholdskostnader

Lilleborg har som den eneste leverandøren av renholdstjenester klart å utvikle et nytt renholdskonsept som bidrar positivt inn i verdiskapningen til våre kunder. EnduroPower senker dine renholdskostnader samtidig som vi ivaretar eller forbedrer hygieneresultatene.

Gjennom Quick Scan evalueres følgende KPI-er: 

 • Reduksjon av renholdstid
 • Lavere vannforbruk
 • Mindre energiforbruk
 • Økt OEE
 • Bærekraft
 «Rent vann og energi er ingen selvfølge!»
Truls Eirik Aasfjord, Cermaq

Renholdsrevisjoner

Hygienearbeid handler om å ha oversikt og kontroll over alle grunnforutsetningene. Grunnforutsetningene skal være HACCP-basert og man må ivareta alle farer som kan oppstå under produksjon, renhold og teknisk vedlikehold.

 • Forebyggende: Rådgivning og skreddersydde kurs innen hygiene som vil bidra til å løfte kunnskap og bevissthet rundt hygienearbeidet.
 • Revisjoner: Vi gjennomfører revisjoner for avdekking av farer med forslag til preventive tiltak som vil løfte hygienen for bedriften. 
 • HACCP: I samarbeid med kunde gjennomgår vi HACCP – analysen tilknyttet grunnforutsetningene for å sikre at alle farene er ivaretatt.

HSE Management

Vi vet at det kan være krevende med HSE/HMS arbeidet som er tilknyttet renhold og renholdsmidler. Lovverket er tydelig på hva som kreves av den enkelte bedrift, men vi ser dessverre at det fortsatt skjer ulykker tilknyttet bruk og håndtering av renholdmidler. Ved å sette fokus og øke forståelsen og kunnskapen vil dette minske risiko for uheldige hendelser og ivareta den enkeltes helse.

 • Risikovurdering (Renholdsmidler)
 • Substitusjonsplikten
 • Luftkvalitet (aerosoler kjemi)
 • Riktig bruk og håndtering av kjemi
 • Sikker lagring
 • Dokumentasjon
 • Bedriftens plikter/lovkrav
 • SJA – Sikker Jobb Analyse

Listeria Management

L. monocytogenes er i all hovedsak et produksjonshygienisk problem i virksomheten, og er mest relatert til uheldige rutiner og problemer med vask og desinfeksjon av utstyr og lokaler. Utbrudd av L.m kan gi alvorlige konsekvenser for forbrukeren og bedriften. Vi tilbyr støtte fra erfarne konsulenter for å sikre en helhetlig tilnærming til Listeriakontroll.

Forebyggende arbeid vil alltid gi bedriften den største verdien. 

 • Forebyggende: Vi tilbyr skreddersydde kurs samt gjennomføring av revisjoner for å avdekke potensielle preventive tiltak for å redusere faren for utbrudd av L.m
 • Beredskapsassistanse: Vi leder eller støtter i beredskapsarbeidet, for å avdekke rotårsak til listeriaproblematikk og anbefale/ gjennomføre nødvendige sanerende og preventive tiltak.
 • Kompetanseutvikling: Vi reviderer eksisterende planer og rutiner, og anbefaler eventuelle tiltak for å unngå Listeriautfordringer på din fabrikk.

Biofilm Management

Utfordringene er store og krevende, men med riktig valg av metoder, innsatsfaktorer og rengjøringsmidler så kan vi i Lilleborg bidra til at din bedrift får en tilnærmet biofilmfri produksjon. 

Forebyggende arbeid vil alltid gi bedriften den største verdien.

 • Forebyggende: Rådgivning og skreddersydde kurs som bidrar til å løfte kunnskap og bevissthet rundt forebygging av biofilm.
 • Konseptet: Lilleborgs eget skreddersydde konsept for fjerning av biofilm fra overflater.
 • Kjemikalier: Lilleborgs spesialtilpassede kjemikalier bidrar til å forebygge, men også å fjerne biofilm på en effektiv og bærekraftig måte.
Scroll to Top