- Viktig at kundene utfordrer oss

Det sier Annemarie Barker om at Lilleborg har gjennomført EcoVadis bærekraftsvurdering som leverandør til TINE, og oppnådd en sølvmedalje.

TINE har valgt å benytte EcoVadis for å vurdere og rangere sine leverandører. EcoVadis ble startet i Paris i 2007, og er et internasjonalt evalueringsprogram eller «scorcard» for bedrifters bærekraftsarbeid. Tjenesten fokuserer på hvor integrert bærekraftsprinsippene og sosialt ansvar (CSR) er i bedriftens forretnings- og ledelsessystem. De fire områdene som vurderes er miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp.

En grundig gjennomgang

Utviklingsdirektør Margit Anette Bleg Hegna og Customer Service & Supply Manager Annemarie Barker har nylig levert Lilleborgs besvarelse på TINEs leverandørevaluering.
– Vi får en utrolig stor gjennomgang og dokumentasjon av hva vi gjør, og hvor vi bør gjøre endringer, forklarer Annemarie.
Hun forteller at vi på denne måten får innspill fra TINE om hva vi bør bli bedre på, og innsikt i hva som er viktig for kunden.
Ifølge Margit er dette er godt verktøy for TINE når de skal vurdere sine leverandører, og TINE kan lettere vise kunder at de etterlever egen bærekraftspolitikk med strenge krav til leverandørene.

Harmonerer med Lilleborgs miljøfokus

Margit forteller at Lilleborg scorer høyt på miljødelen, og at undersøkelsen harmonerer godt med Lilleborgs bærekraftssatsning. Punkter som har gitt mest poeng er tiltak i fabrikken for å spare vann og strøm, avfallshåndtering, emballasje, substitusjon og miljømerking av produkter. Opplæring og Lilleborgs samarbeid med forskningsmiljøer slår også positivt ut.
– Hvor varer, råvarer og emballasje kommer fra og hvordan det dokumenteres står sentralt, sier Annemarie, og legger til at det også graves i håndtering av farlig gods og transport.
Den første gangen Lilleborg gjennomførte evalueringen som leverandør til TINE, var det mange produksjonsrelaterte spørsmål, men Annemarie oppfatter at det ved denne runden var et utvidet fokus på sosial ansvarlighet og etisk handel (code of conduct), samt Lilleborgs personalpolitikk.

Forbedringsmuligheter

– Lilleborg fikk sølv. Hva kan gjøres bedre?
– Lilleborg er 100% eid av Orkla, og inngår i Orklas systemer og verdigrunnlag. I evalueringen fikk vi noe trekk for at vi støtter oss på sentral leverandøroppfølging. Vi ser at vi kanskje må stå mer på egne ben og eie den delen mer selv, svarer Margit.
Ifølge utviklingsdirektøren har Lilleborg noe å hente på å se mer på grønne innkjøp og etisk handel, og bli mer konkrete på selv å følge opp leverandører med risikovurdering og tiltak. Vi har blitt oppfattet som noe vage på det punktet.
Orkla ASA har en internasjonalt høy rangering innen arbeid med og rapportering av bærekraft, og utgir en rapport som dekker hele Orklas virksomhet. Lilleborg rapporterer sine tall og tiltak gjennom den, men EcoVadis har skjerpet kravene for rapportering, og trekker derfor Lilleborg for ikke å ha en egen miljørapport.
– Evalueringen har ett års gyldighet, og med de justerte poengkravene som resulterte i sølv, har vi 2021 til å forbedre oss, avslutter Margit.

Les mer:

EcoVadis

Lilleborgs bærekraft

Orkla blant verdens 100 mest bærekraftige selskaper

Orkla blant de beste på klimaledelse

TINEs bærekraft

Tekst og foto: Vivi Lindahl, 14.01.2021, oppdatert 27.01.21